අපේ ජාතික කොඩිය | සිළුමිණ

අපේ ජාතික කොඩිය

රටේ සිය­ලුම කොඩිවලට ඉහ­ළින්ම ඔස­වන්නේ අපේ ජාතික කොඩි­යයි. ජාතික කොඩියේ විවිධ වර්ණ විවිධ සංකේත මඟින් බොහෝ අරුත් දෙයි. ජාතික ශෝක දින­ව­ලදී ජාතික කොඩිය අඩ­කුඹු කරයි. ජාතික කොඩි­යට නිසි ගෞර­වය ලබා­දීම අපේ වග­කී­මකි.

දිනිදු චන්දිර නව­රත්න
3 ශ්‍රේණිය ‘ඒ’,
නාරං­ගො­ඩ­පා­ළුව ප්‍රාථ­මික විදු­හල,
නාරං­ගො­ඩ­පා­ළුව, බටු­වත්ත

Comments