ගිරවා | සිළුමිණ

ගිරවා

ගිරවා කොළ පාටයි.
ඌ පල­තුරු කන්න හරිම ආසයි.
ගිර­වාගේ හොට රතු පාටයි.
ගිර­වාගේ රතු පාට මාල­යට මම හරි ආසයි.

ඩී.එම්. සනුත්මි ගෙහන්සා දිසා­නා­යක
01 ශ්‍රේණිය,
හුන්නෙ­ලෙ­ම්බුව මහා විද්‍යා­ලය,
සුන­න්ද­පුර

අදහස්