දළදා පෙර­හර | සිළුමිණ

දළදා පෙර­හර

දන්ත ධාතූන් වහ­න්සේට පූජා පැවැ­ත්වීම සඳහා ඇසළ මාසයේ දළදා පෙර­හර පැවැත්වේ. දළදා පෙර­හර බැලී­මට ලංකා­වට හැම පළා­ත­කින්ම ජනයා ද විදෙස් සංචා­ර­ක­යෝද පැමි­ණෙති.

දළදා පෙර­හර පව­ත්වන කාල­යට මුළු මහ­නු­ව­රම මඟුල් ගෙයක් වැනිය. උඩ­රට හා පහත රට නැටුම් මෙන්ම ජන නැටුම් පෙර­හරේ දක්නට ලැබෙයි. අප රටේ පෙර­හර අත­රින් දළදා පෙර­හ­රට ලැබෙන්නේ සුවි­ශේෂ ස්ථාන­යකි.

සෙන­රත් රත්නා­යක නවිනු ඉන්දිර
3 ශ්‍රේණිය,
තිස්ස මධ්‍ය විදු­හල,
කළු­තර.

අදහස්