කලණ මිතු­දම | සිළුමිණ

කලණ මිතු­දම

ගන­ඳුරු රැයේ නිල් අඹර පුරා
තරු වට කර පුන් සඳ පායනා
අමා­වක දා අඳුරු රැය පුරා
පුන් සඳ නෑ කොහේද හැංගිලා

මිල මුදල් ඇති තැන මිතු­රන් ගොඩක් සිටින්නේ
තන­තුරු ලැබෙන විට මිතු­රන් වැඩි වන්නේ
අමා­ව­කට පුන් සඳ නෑ අහ­සම පාළු වෙන්නේ
සිය­ලුම දෑ නැති තැන මිතු­රන් සතු­රන් වෙන්නේ

දුක සැප දෙකේ­දිම ළඟින් ම සිටිනා
සිය­ලුම රහස් සැම විටක ම රකිනා
කලණ මිතු­දම සැම දින දිලෙනා
ඉදි­රි­යට ම යන්න නෑ බාධක දුරලා

ගීතිකා ප්‍රිය­ද­ර්ශනී
9 ශ්‍රේණිය,
බිබි­ලේ­ගම ද්වීති­යික පාසල,
බිබි­ලේ­ගම, පස්සර.

Comments