සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මිලියන1,200ක ලාභයක් | සිළුමිණ

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මිලියන1,200ක ලාභයක්

2018 වර්ෂයේ පළමු මස 06 තුළ දී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ බදු ගෙවීමට පෙර ලාභය රුපියල් මිලියන 1, 311 ක් වශයෙන් සටහන් වන අතර මෙය පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව 28.4% ක වර්ධනයකි. 2017 වර්ෂයේ දී බදු ගෙවීමට පෙර ලාභය වූයේ රුපියල් මිලියන 1121 ක් වූ අතර ශුද්ධ ලාභ අනුපාතය වූයේ 15.9% කි. 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හයක කාලය තුළ ශුද්ධ ලාභ අනුපාතිකය 16.3% ක් වන අතර එය 2017 ට සාපේක්ෂව 2.1% ක වර්ධනයකි.

2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හයක කාලය තුළ දී බදු ගෙවීමෙන් පසු මණ්ඩලයේ ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 1209 කි. 2017 වර්ෂයේ දී පිරිවැටුම අඩු වීමට මූලිකව හේතු වූයේ ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයින් විසින් ගෙන ගිය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයන් හේතුවෙන් පිරිවැටුම පහළ වැටීමයි.

2016 වර්ෂයේ මුලු ආදායම රුපියල් මිලියන 7362 ක් වූ අතර 2018 වර්ෂයේ දී ආදායම රුපියල් මිලියන 8005 ක් විය. 2016 වර්ෂය පාදක වර්ෂයක් වශයෙන් ගතහොත් 2018 වර්ෂයේ දී 8.73% පිරිවැටුමෙහි වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හයක කාලය තුළ මුළු ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 25% කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය සටහන් වන්නේ රුපියල් මිලියන 8005 ක් වශයෙනි.

මෙම කාල සීමාවට සාපේක්ෂව 2017 වර්ෂයේ දී මුළු ආදායම වූයේ රුපියල් මිලියන 6383 කි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් දිනුම් අදින ලොතරැයිපත් 10 ක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ක්ෂණික ලොතරැයිය වන සංවර්ධන ක්ෂණික ටිකට්පතත් සමඟ ටිකට්පත් 11 ක් වෙළදපළට ඉදිරිපත් කරයි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ මූලික අරමුණ වනුයේ ජනාධිපති අරමුදල සඳහා මුදල් උපයා දීම වන අතර, ජනාධිපති අරමුදල මගින් වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට දුෂ්කරතා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා හෘද සැත්කම්, වකුගඩු බද්ධ කිරීම් ආදී බරපතල රෝග සඳහා මූල්‍ය ආධාර ලබා දීමයි. මෙම අරමුදලට ලැබෙන දායකත්වයෙන් 50% ක මුදලක් මහපොළ භාරකාර අරමුදල වෙත යොමු කරයි. ඒ අනුව මේ වන විට මහපොළ භාරකාර අරමුදල මගින් 1983 වර්ෂයේ සිට 2017 දක්වා ශ්‍රි ලාංකීය විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 276, 674 ක ප්‍රමාණයක් සඳහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමා ඇත.

අදහස්