රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777-970049 (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළද පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා. ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම් වාහන හුවමාරුවද,​ වෙළඳ පොලේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයාදීමද සිදුකරයි. මහබැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing Hotline : 0777-970049.
101714

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

හුන්ඩායි ඇසෙන්ට් 2000 - 1500cc 302-xxxx මෝටර් රථය 2941330 කැලණිය.
107684

නිසාන් කාර් රථ විකිණීම

නිසාන් ටියානා ජේ 32,​ 2.55R කි. මීටර් 20,​000 - ඒ.එම්. ඩබ්ලිව් නඩත්තු කරන ලද එකම හිමිකරු ඉල්ලීම් කැඳවනු ලැබේ. අමතන්න. 2573592,​ 33,​ කොළඹ - ටී.ජී. ජයවීර මාවත,​ කොල්ලුපිටිය.
107777

NISSAN FB15 QX-SALLON සුදු 1999 HA-xxxx Auto PS/​PM 153,​000Km හොඳම තත්ත්වය. 22/​85. 0716842012.
104672

සුසුකි කාර් රථ විකිණිම

සුසුකි ඇල්ටෝ (800 CC) 2015 49000 km පළමු අයිතිකරු රතු 0710908315 2015 වර්ෂය රු. 1,​775,​000.00 DVD R/​Camera. 0716584742 වැලිසර.
107016

මෝටර් රථ කුලියට / බද්දට

වැගන් RFZ,​ 2018 සුදු,​ කුලියට දිර්ඝ කාලීනව. බැංකු,​ හෝටල්,​ සමාගම් සඳහා විශේෂයි. 0716-584742,​ කුමාර,​ වැලිසර 0710-908315
107018

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

ටාටා සිංගල් කැබ් ඒසී/​ පවර් PV සුදු පළමු හිමිකරු,​ 2012,​ 207 කැබ් මිල 1,​055,​000/​=. 0770192827
107435

Comments