රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777-970049 (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළද පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා. ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම් වාහන හුවමාරුවද,​ වෙළඳ පොලේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයාදීමද සිදුකරයි. මහබැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing Hotline : 0777-970049.
101714

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​= සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං ( Speed Draft) සඳහා ද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස් /​ ලිසිං පහසුකම අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීමේ වාහන හුවමාරුව,​ වෙළඳ පොළේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing Hotline - 0777970049
092780

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

VITZ TOYOTA 2018/​5 බ්‍රෑන්ඩ්නිව් පර්පල් පාට මල්ටි ඔටෝ AC-FOG සියලුම උපාංග SAFETY "O" MILAGE ලක්ෂ 45/​50 සාකච්ඡාවට. 0777727394.
101814

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

සුසුකි ස්ටින්ග්රේ 2017 cat 15xxxx 1000CC ඔටෝ ටින්ටඩ් ලෙදර් සීට්ස් රිවර්ස් ෆ්‍රන්ට් කැමරා විමසීම්; 0777314576.
102791

අදහස්