‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ ගමට ගිය ගමන | සිළුමිණ

‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ ගමට ගිය ගමන

ඔවුන් තමන් සතු සබ්බ-සහි­රිය උස්සා­ගෙන මේ පැමිණ සිටි‍න්නේ අනා­ග­තය සොයා­ගෙ­නය... ඉන්නට තැනක්, දරු­වාට හෙව­ණක් වෙනු­වෙන් හැත්තෑ වස­රක් තිස්සේ අප රටේ ජන­තාව දෙපා ගෙවෙන තෙක් ඇවිද ආ ගමනේ සුවි­ශේෂ නිමේ­ෂ­යකි මෙය. මේ පණි­වි­ඩය සුව සේ නිඳන කිරි­ද­රු­වාගේ අනා­ග­තය වෙනු­වෙන් බව ඔවුහු දනිති. රටේ ජන­තාව ජාතියේ මහඟු ආයෝ­ජ­නය බව පසක් කර­ගත් ‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ ගමට ගිය ගමන සාර්ථක බවට තවත් අටුවා-ටීකා අවැ­සිද?  ඡායා­රූ­පය - චන්ද්‍රසිරි සෙ‌ෙනවිරත්න

ඔවුන් තමන් සතු සබ්බ-සහි­රිය උස්සා­ගෙන මේ පැමිණ සිටි‍න්නේ අනා­ග­තය සොයා­ගෙ­නය... ඉන්නට තැනක්, දරු­වාට හෙව­ණක් වෙනු­වෙන් හැත්තෑ වස­රක් තිස්සේ අප රටේ ජන­තාව දෙපා ගෙවෙන තෙක් ඇවිද ආ ගමනේ සුවි­ශේෂ නිමේ­ෂ­යකි මෙය. මේ පණි­වි­ඩය සුව සේ නිඳන කිරි­ද­රු­වාගේ අනා­ග­තය වෙනු­වෙන් බව ඔවුහු දනිති. රටේ ජන­තාව ජාතියේ මහඟු ආයෝ­ජ­නය බව පසක් කර­ගත් ‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ ගමට ගිය ගමන සාර්ථක බවට තවත් අටුවා-ටීකා අවැ­සිද? 

ඡායා­රූ­පය - චන්ද්‍රසිරි සෙ‌ෙනවිරත්න

අදහස්