මැති සබේ කට්ටි පනින මැති ඇමැතින්ට වැටක් | සිළුමිණ

මැති සබේ කට්ටි පනින මැති ඇමැතින්ට වැටක්

 

පාර්ලි­මේ­න්තුවේ වාචික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ පිළි­තුරු සැප­යීම මඟ­හ­රින හා පාර්ලි­මේන්තු සභා­වා­ර­යන්ට නොපැ­මි­ණෙන මැති-ඇමැ­ති­ව­රුන්ට එරෙ­හිව කට­යුතු කළ හැකි ස්ථාවර නියෝග පාර්ලි­මේ­න්තු­වට ගෙන ඒමට කට­යුතු යොද­මින් තිබෙන බව පාර්ලි­මේන්තු ආරං­චි­මාර්ග පව­සයි.

සියලු පක්ෂ­වල නාය­ක­යන් සහ කථා­නා­ය­ක­ව­රයා විසින් අදාළ ස්ථාවර නියෝග සකස් කිරීම සම්බ­න්ධව කට­යුතු කෙරෙනු ඇති අතර, එම ස්ථාවර නියෝග බලා­ත්මක කළ විට මහ­ජන සුබ­සි­ද්ධිය පිණිස මන්ත්‍රී­ව­රුන් වෙත යොමු වන ප්‍රශ්න මඟ­හැර සිටීම කළ නොහැකි වන අතර, ප්‍රමා­ණ­වත් සභා­වාර සංඛ්‍යා­ව­කට සහ­භාගි නොවන මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට එරෙ­හිව ක්‍රියා­මාර්ග ගැනී­ම­ටද හැකි­යාව ලැබෙනු ඇත.

පාර්ලි­මේ­න්තුවේ දිනක සභා­වා­ර­යක් පැවැ­ත්වීම පිණිස ලක්ෂ 45ක මුද­ලක් වැය වන අතර, ඇතැම් මැති-ඇමැ­ති­ව­රුන් වස­රක කාල­ය­ක­ටම පාර්ලි­මේ­න්තු­වට පැමිණ ඇත්තේ දෙ-තුන් වරක් පම­ණක් බවත්, මේ නිසා අති­වි­ශාල මුදල් නාස්ති­යක් සිදු වන බවත් එම ආරං­චි­මාර්ග පෙන්වා දෙයි.

අදහස්