ජීවිතය හුය බිඳී ගිය සරුංගලයක් සේය. | සිළුමිණ

ජීවිතය හුය බිඳී ගිය සරුංගලයක් සේය.

ජීවිතය හුය බිඳී ගිය සරුංගලයක් සේය.

සංසාර ප්‍රවාහයේ චණ්ඩ රළ රැලි අතර හසරක් නොදැන යන සරුංගල් ගමනේ නිස්සාර බව දැක ගොර භව කතරින් එතෙර වන්නට සසුන් මඟට පිළිපන් උන්වහන්සේලා ඒ ජීවිත යථාර්ථය මෙනෙහි කරනු සේය.

ඡායාරූපය ඉෂාර එස්.කොඩිකාර

අදහස්