ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

බුද්ධිමතෙකු වී යහපත් කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාර පුහුණුව තුළින් ජනතාවට යහපතක් උදාකර දෙන්න. ලිපියකින් විස්තර ලබාගන්න. සීවලී නිවස,​ රංගිරි සෙවන,​ යාපාගම,​ නුවර පාර,​ දඹුල්ල.
098821

ශීතකරණ හා වායුසමීකරණ - විකිණීම

ගලවා ඉවත්කළ හොඳ තත්ත්වයේ අඩි 200 ක් පමණ දිග වායු සමීකරණ නළ (AC DUCT) විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0773106193 (කොල්ලුපිටිය)
098814

අදහස්