යුරෝපා සංගමයේ කෘතිය ජන­ගත කෙරේ | සිළුමිණ

යුරෝපා සංගමයේ කෘතිය ජන­ගත කෙරේ

යුරෝපා සංග­මය (EU) සහ UN-Habitat ආය­ත­නය එක්ව හිමි­කරු-මූලික නිවාස යළි ගොඩ­නැ­ගීම පිළි­බඳ රචිත කෘති­යක් පසු­ගි­යදා ජන­ගත කළේය. පසු­ගිය දශක තුනක කාලය පුරා අද දක්වා උගත් පාඩම් සහ යහ­පත් ක්‍රම­වේද 'Building, Owning and Belonging' ලෙස නම්කර ඇති මෙම කෘති­යට ඇතු­ළත් වේ. මෙම කෘතිය ශ්‍රී ලංකාව කේන්ද්‍ර­කර ගනි­මින් රචනා කර ඇති අතර ඉන්දි­යාව ඇතුළු අනෙ­කුත් රට­වල අධ්‍ය­ය­න­යන් ද ඊට ඇතු­ළත්ය.

UN-Habitat Sri Lanka හි මෙරට ප්‍රධාන කාර්යා­ලයේ ආචාර්ය චානක තල්පැ­හැර මහතා සහ යුරෝපා සංග­මයේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාල­දි­ව­යින් නියෝ­ජිත මණ්ඩ­ලයේ සහ­යෝ­ගිතා ප්‍රධානී ලිබුසේ සුකු­පෝවා මහ­ත්මිය සංචා­රක සංව­ර්ධන සහ ක්‍රිස්ති­යානි ආග­මික කට­යුතු අමා­ත්‍යංශ ලේකම් වේලා­යු­දන් සිව­ඥා­න­සෝති මහ­තාට කෘතිය පිළි­ගැන්වූ මොහොත.

Comments