එජාප 72 වැනි සංව­ත්ස­රය සිරි­කො­තේදී | සිළුමිණ

එජාප 72 වැනි සංව­ත්ස­රය සිරි­කො­තේදී

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 72 වැනි සංව­ත්ස­රය මෙමස 06 වැනි දින‍ ­පෙ­ර­වරු 9.00ට එම පක්ෂයේ සභා­පති, අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පිට­කෝට්ටේ පිහිටි සිරි­කොත මන්දි­ර­යේදී පැවැ­ත්වී­මට නිය­මි­තය.

අදහස්