අම්මා | සිළුමිණ

අම්මා

මා උපන් දා සිට
මට ලේ කිරි කර පොවා
මා ඇති දැඩි කළ
අම්මේ
මා වැටි වැටී ඇවි­දින කළ
දෑත දුන්නේ ඔබයි
අම්මේ
ඉගෙ­නුම ලබන ට
අත හිත දෙමිනා
ලෝකය දකින්න
නුව­ණැස දෙමිනා
දිරි­මත් කර මා
ශක්තිය දෙන්නී

කෙණෙරි කෝක­නදී බණ්ඩාර
4ශ්‍රේණිය ‘බී’,
ශුද්ධ වූ පවුලේ බාලිකා ම.වි.,
කුරු­ණෑ­ගල.

අදහස්