ආද­ර­ණීය මිත්ත­ණියේ | සිළුමිණ

ආද­ර­ණීය මිත්ත­ණියේ

මිත්ත­ණි­යනි ඔබ මා ළඟ හිඳ
අවදි වෙලා හැම හිමි­දි­රි­යෙම
කඩ­ය­ප්පම් තනලා වෙහෙ­සව
හදා වඩා මා
බලාන උන්නේ
මා ලොකු මිනි­හෙක් වෙන­කම්
මවත් පියාත් වඳි­න්නට
ගථා දෙකක් තිබු­ණත්
මිත්ත­ණි­යනි ඔබ හටත් වඳි­න්නට
පද සතරේ ගාථා­වක් නම් නැත.

අමීරා හමීඩ්
8 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,
යසෝ­දරා විද්‍යා­ලය,
කොළඹ 08

 

අදහස්