වේලා­වට වැඩ කරමු | සිළුමිණ

වේලා­වට වැඩ කරමු

වේලාව කියන්නේ අර­පි­රි­මැ­ස්මෙන් පරි­හ­ර­ණය කළ යුතු දෙයකි. වේලා­වට වැඩ කිරී­මට පුරුදු වීම හොඳ පුරු­ද්දකි. වේලාව අපතේ යෑමට ඉඩ නොතබා වේලා­වට වැඩ කිරී­මට අපිත් පුරුදු වෙමු.

වෙලාව වෙලාව ටික් ටික් ටික්
අපතේ නොහ­රින් ටික් ටික් ටික්

කෙණෙරි කෝක­නදී බණ්ඩාර
4 ශ්‍රේණිය ‘බී’,
ශුද්ධවූ පවුලේ බාලිකා මහා විද්‍යා­ලය,
කුරු­ණෑ­ගල.

අදහස්