රෑට ඇවිදින ඉත්තෑ රාල | සිළුමිණ

රෑට ඇවිදින ඉත්තෑ රාල

 

රෑට රෑට ඉත්තෑවේ කෑම සොයන්නේ
හොරෙන් හොරෙන් අල හාරා රස විඳිමින්නේ

පුංචි දතින් ලෙලි ගලවා පොල් මද කන්නේ
කළු පාටට සුදු පාටට කූරු හලන්නේ
ඇට්ටේරියා ගස්වල කුරුල්ලෝ
කුරුල්ලනේ කුරුල්ලනේ පොඩි කුරුල්ලනේ
ඇට්ටේරියා ගසින් ගසට පියා සලන්නේ
ඇට්ටේරියා පුංචි පුංචි ගෙඩි රස විඳින්නේ
ඇට්ටේරියා ගස්වල පුංචි පුංචි කූඩු සදන්නේ

එනිදු සුපසන් ප්‍රේමසුන්දර
6 ශ්‍රේණිය ‘සී’,
කේරි විදුහල,කොළඹ 08.


අපි අසරණයි

දන්සල් තොරණ ඉදිවේ කෙළවරක් නැත

පන්සල් පිරේ බෝමළුවේ ඉඩක් නැත
පත්තර පිරේ ඝාතන කෙළවරක් නැත
කෝ දෙසු දහම අප අසරණ වෙලා ඇත

එස්.පී. නිසාර යසස් පෙරේරා
10 ශ්‍රේණිය ‘සී’,
තක්ෂිලා මහා විද්‍යාලය, හොරණ.


 සතුන්ට ආදරය කරමු

අපේ පරිසරයේ විවිධාකාර සත්තු ජීවත් වෙති. අපි නිවෙසේ ඇති කරන සතුන් නාවා පිරිසුදු කර ආහාර ලබා දී ඔවුන් ආදරයෙන් රැක බලා ගනිමු. අපි ලේනුන් වැනි සතුන් අතරමං වූ විට ආදරයෙන් රැක බලා ගනිමු. සතෙකු‍ තුවාල වී සිටින විට කරුණාවෙන් බෙහෙත් කරන්නෙමු. පරිසරයේ සිටින සියලු සතුන්ට ආදරය කිරීමට අපි පුරුදුවිය යුතුවෙමු.

එස්.ඒ. පමෝදා
4 ශ්‍රේණිය,
යටගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, එස්සැල්ල.

 

අදහස්