පන්හිඳක සේයා | සිළුමිණ

පන්හිඳක සේයා

 

හද­වත හැඳින දැන දෑඟිලි පට­ලාන
තැනු පෙම් මාලි­ගාවේ රැජි­නිය ලෙසින
දුක් කම්ක­ටුලු දොම්නස පිරි දිවි ගමන
ඔබ­ගෙන් සොඳුරු විය හිමි­යනි සෑම දින

ආ දා පටන් දීගෙක නුඹ හා බැතිනි
දූ දරු සිත් සතන් සනසා සතුටු විණි
ඔරු­වයි හබල ලෙස අප ජීවිත බැඳිණි
ජීවන ගමන බාධක මැද නොනැ­ව­තිණි

ඡායාරූපය - සුසන්ත විජේගුණසේකර

Comments