ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

පානිය ජලය නිෂ්පාදන ආයතනයක් විකිණීමට ඇත. අක්කර 4 ක ඉඩම සූර්ය බලය තෙකලා විදුලිය. මිල සඳහා විමසන්න.
049070

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කොළඹ 11,​ පිටකොටුව ගෑස් පහ හන්දියේ 2 වන මහල කාර්යාල හෝ වෙළඳසැල් ඉඩකඩ කුලියට ආසන්න වශයෙන් ව. අ. 800. 0777908711.
055498

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නුගේගොඩ වාණිජ ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට දීමට. ඕනෑම. ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි. බිම් මහල වර්ග අඩි 300 සහ පළමු මහල වර්ග අඩි 1500 විමසීම්. - 0778327086.
053758

අදහස්