රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම්,​ රථ වාහන අඩුම පොලිය 1.16% 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා ද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩුකිරීම්,​ වාහන හුවමාරුව /​ වාහන සොයා දීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයිනපුරා ශාඛා. Hot line 0777970049.
054473

අදහස්