සොබාමෑණි සුරකිමු | සිළුමිණ

සොබාමෑණි සුරකිමු

දෙනෙත ගැටෙන හැම තැනකම කුණු පිරිලා
මේවා නිසා මහ කුණු කඳු ගොඩ ගැහිලා
පසු කලෙකදි විසල් විපත් ගෙනදීලා
කඩා වැටෙයි මනුදනන්ගෙ නෙත් තෙමලා

වස විස බෝතල් දමන්නෙ ජලයටමයි
කුණු කානුත් හැරෙන්නෙ ඒ දිශාවටයි
මේවා නිසා රෝගි වෙන්නෙ ඒ අයමයි
සමාජය ම ගෙන යන්නේ අගාධෙටයි

ගස් කපා දමති මිනිස්සු ඇසිල්ලට
පරිසර විපතෙ තතු නොගනිති මතකයට
පාසල් ඈයොවත් මේවා රැකගන්ට
උගත යුතුය සොබාමෑණි සුරකින්ට

ඒ.එච්. බුද්ධිකා සංජීවනී
11 ‘බී’,
හැදුණුවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
හැදුණුවැව. 

 

අදහස්