නියම කලට වැඩ අරඹමු | සිළුමිණ

නියම කලට වැඩ අරඹමු

ඕනෑම දෙයක් නියම වෙලාවට ආරම්භ කිරීම ඉතා වැදගත් කරුණකි. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගැනීමට නිසි ලෙස කල්වේලා ඇතිව සූදානම් විය යුතු ය. අප කරන බොහෝ කාර්යයන් සඳහා පෙර සූදානමක් අවශ්‍යය. අප අලස නොවිය යුතු ය. අලස වූ විට අප කරන කටයුතු අතපසු වන තරම නියමිත කලට වැඩ කටයුතු අවසන් කළ නොහැක. කුමන කටයුත්තක් වුව ද එය නිසි කලට අරඹා නිසි කලට අවසන් කිරීම වැදගත් ය.

ඉෂාන් උදයංග
12 ශ්‍රේණිය,
හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර මහ විද්‍යාලය,
ගාල්ල.

අදහස්