අවුරුද්දේ සැම පැතුමන් ඉටුවෙන්නයි | සිළුමිණ

අවුරුද්දේ සැම පැතුමන් ඉටුවෙන්නයි

රතු පලසකින් මුළු දෙරණම වැසීලා
කෝකිළ හඬින් පරිසරයම මත්වීලා
පල වැල සුගන්ධෙන් දසතම නැහැවීලා‍
අවුරුදු කුමරු ගෙයි දොරකඩටම වීලා

කැවුම් සුවඳ දසත පැතිරී යන්නේ
ඒ සුවඳට සැම නව පැතුමන් මුසුවෙන්නේ
තරහ මරහ හැම දෙයක්ම දුරු වී යන්නේ
අවුරුදු කාලේ සමගිය රජ යන්නේ

හැම නිවසක්ම අවුරුදු සිරි අරගන්නයි
සාමය සතුට සැම සිත් තුළ වැජඹෙන්නයි
මේ නව වසරෙ හැම පැතුමන් ඉටුවෙන්නයි
කිරි උතුරා සැමටම සෙත සැලසෙන්නයි

ඒ.එච්.බුද්ධිකා සංජීවනී
11 ශ්‍රේණිය ‘බී’,
හැදුණුවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
හැදුණුවැව
.

අදහස්