රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථ වාහන - අඩුම පොලිය මාසික පොලිය 1.16% (0777970049) (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං Speed Draft සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩු කිරීම් වාහන හුවමාරුව /​ වාහන සොයා දීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා. Leasing Hotline : 0777-970049.
040053

ජීප් හා පිකප් රථ - විකිණීම

ටාටා කැබ් එකක් සම්පූර්ණ බොඩිය සහිතව විකිණීමට. ඇම්පියර් හැටක විදුලි පරිපථයක්,​ ත්‍රීවිලරයක් විවිධ මල් වර්ග විකිණීමට. 071470 5062.
041577

අදහස්