වසර 4කදී පෙට්‍රල් භාවිතය දෙගුණ වෙලා | සිළුමිණ

වසර 4කදී පෙට්‍රල් භාවිතය දෙගුණ වෙලා

පසුගිය වසර හතර ඇතුළත මෙරට පෙට්‍රල් පාවිච්චිය හා පෙට්‍රල් වාහන ගමන් කර ඇති දුර ප්‍රමාණය දෙගුණ වී ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන වායු විමෝචන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ ඒ.ඩබ්ලිව්. දිසානායක මහතා පවසයි.

මේ අනුව 2013 වසරේ අපේ රටේ තිබෙන පෙට්‍රල් වාහන මඟින් පෙට්‍රල් ලීටර් මිලියන 825ක් පාවිච්චි කළ අතර 2017 දී පෙට්‍රල් ලීටර් මිලියන 1700ක් භාවිතා කර තිබේ. 2013 වසරේ අපේ ‍රටේ පෙට්‍රල් වාහන කිලෝමීටර් මිලියන 1524ක් ගමන් කර තිබෙන බවත් 2017 දී අපේ රටේ පෙට්‍රල් වාහන කිලෝමීටර් මිලියන 3100ක් ගමන් කර ඇති බවත් ඒ. ඩබ්ලිව්.දිසානායක මහතා පවසයි. මේ තත්ත්වය මත මෙරට වායු දූෂණය එන්න එන්නම වැඩි වෙමින් පවතින බව ද වායු තත්ත්ව සහතිකය නැති වාහන පාරේ ධාවනය වුවහොත් රුපියල් 25000 දක්වා දඩ මුදලක් නියම කළ හැකි බවත් ඔහු කීය. 2016 වසරේ පමණක් වායු තත්ත්ව පරීක්ෂණයෙන් මෝටර් වාහන ලක්ෂ 11 ක් අසමත්වී ඇති බව පෙන්වන දිසානායක මහතා වාහනවල නිසි නඩත්තුව මඟින් මේ තත්ත්වය අවම කර ගත හැකි බව පවසයි. 

අදහස්