ජීවි­ත­යට පොත­පත ළං කරගනිමු | සිළුමිණ

ජීවි­ත­යට පොත­පත ළං කරගනිමු

පොත් යනු දැනුම සාග­ර­යක් ඇති වටි­නාම සම්පත් අත­රින් එකකි. පොත­පතේ සඳ­හන් කරුණු බොහො­ම­යකි අප ඒ සියල්ල සිත්හි ධාර­ණය කර­ග­නි­මින් කිය­විය යුතුය. හොඳ කරුණු සහිත පොත් අත­රින් පතර කිය­වීම නුසු­දුසු ය.

පොතක වටි­නා­කම මිල­කළ නොහැකිය. අප කිය­වන පොත් මඟින් අප­ටම වෙන­ස්විය හැක. අප කිය­වන පොත් වලින් දැනුම, සතුට, දුක හා ආද­රය යන දේවල් පිරී පවතී. පොත­පත අනගි භව­නීය වස්තු­වකි. වර්ත­මාන සමා­ජයේ කාර්ය බහු­ල­ත්වය නිසා පොත­පත කිය­වීම බොහෝ සෙයින් අඩුව ඇත. මේ පොත පත අපගේ කලණ මිතු­රකු කර­ග­ත ­යුතු ය.

ඉෂාන් උද­යංග
12 ශ්‍රේණිය,
හින­ටි­ගල ශාරි­පුත්‍ර මහ විද්‍යා­ලය.
හීන­ටි­ගල.

අදහස්