ගුරු පාරට අලුත් එළියක් | සිළුමිණ

ගුරු පාරට අලුත් එළියක්

පළාත් පාලන ජන්දයට ඉදිරිපත් වූ සියලුම අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් දිවුරා සපථ කෙළේ ගමේ දියුණුවට ඇප කැප වෙන බවයි. ජන්දයේ ප්‍රතිඵල අද -හෙට ලැබෙනු ඇත. ජන්දය දුන් අති බහුතර ජනතාව දැන් බලා සිටින්නේ දුන් පොරොන්දු කෙසේ ඉටු වේදෝ යන අපේක්ෂාවෙනි.

ජායාරූපය - විමල් කරුණාතිලක

අදහස්