මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

1984 කොළඹ බො/​ගො 5'10" යාන වාහන ව්‍යාපාරික ස්ථාන,​ කෝටි ගණනක දේපළ හිමි ව්‍යාපාරික පුතෙකි. එංගලන්තයේදී ව්‍යාපාරික කළමනාකරණය සම්බන්ධව උපාධියක් ලබා ඇත. ගැළපෙන පවුල් පසුබිමක් ඇති වැදගත් පවුලකින් උගත් රූමත් දියණියක් ව්‍යාපාරික දෙමාපියන් සොයයි. කුජ ශනි 12 රාහු 7. m​g​p​r​o​p​1​9​8​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
G108013

 

අදහස්