රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොලිය මාසික පොලිය 1.16% (0777970049) (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං Speed Draft සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස්/​ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩුකිරීම් වාහන හුවමාරුව/​ වාහන සොයාදීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing. Hot Ling : 0777-970049.
016607

 

මිට්සුබිෂි කාර් රථ - විකිණීම

65-xxxx ලාන්සර් CK-8 2000 CC ටබෝ කාරය වැඩිම ඉල්ලුමට. අජිත් ප්‍රනාන්දු,​ පින්වත්ත,​ පානදුර. දු.ක. 0716837731,​ 0770593561.
016223

වෑන් රත - විකිණීම

ටොයොටා ලයිට්ඒස් 201-xxx පැට්ට්‍රල් බොකු ඇලෝවීල් ෆුල් අපොස්ටින්,​ අලුත් පේන්ට් අලුත්ටයර් 7/​25. 0332243131,​ 0714077769. මුදල් හදිස්සියට. පස්යාල.
016393

බස් හා ලොරි රථ විකිණීම

නිසාන් UD 68XXXX බ්‍රේක්ඩවුන් ලොරිය ටොන් 08 ක්‍රේන්එක සමඟ විකිණීමට ඉඩම් මාරුවකටද සලකාබැලේ. 0777214972, 0727208899.
015531

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.