රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොලිය මාසික පොලිය 1.16% (0777970049) (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං Speed Draft සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස්/​ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩුකිරීම් වාහන හුවමාරුව/​ වාහන සොයාදීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing. Hot Ling : 0777-970049.
016607

 

මිට්සුබිෂි කාර් රථ - විකිණීම

65-xxxx ලාන්සර් CK-8 2000 CC ටබෝ කාරය වැඩිම ඉල්ලුමට. අජිත් ප්‍රනාන්දු,​ පින්වත්ත,​ පානදුර. දු.ක. 0716837731,​ 0770593561.
016223

වෑන් රත - විකිණීම

ටොයොටා ලයිට්ඒස් 201-xxx පැට්ට්‍රල් බොකු ඇලෝවීල් ෆුල් අපොස්ටින්,​ අලුත් පේන්ට් අලුත්ටයර් 7/​25. 0332243131,​ 0714077769. මුදල් හදිස්සියට. පස්යාල.
016393

බස් හා ලොරි රථ විකිණීම

නිසාන් UD 68XXXX බ්‍රේක්ඩවුන් ලොරිය ටොන් 08 ක්‍රේන්එක සමඟ විකිණීමට ඉඩම් මාරුවකටද සලකාබැලේ. 0777214972, 0727208899.
015531

අදහස්