මගේ පුංචි කුමාරී ගීතයේ ස්වර ප්‍රස්ථා­රය | සිළුමිණ

මගේ පුංචි කුමාරී ගීතයේ ස්වර ප්‍රස්ථා­රය

අදහස්