සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ඉංග්‍රීසි උපාධිධාරී වසර 20 ක් O/​L,​ A/​L ඉංග්‍රීසි උත්තර පත්‍ර පරීක්‍ෂක ජාතික පාසල් ගුරු. සියලුම ශ්‍රේණිවලට ඉංග්‍රීසි පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ හා අවට. 0718-224059,​ 0772-712870.
000029

ඉංග්‍රීසි කතාව IELTS TOEFL SAT GRE GMAT PTE IGCSE Edexcel/​ Cambridge O/​L,​ A/​L සාහිත්‍ය. සේන හග්ගල්ල,​ නුගේගොඩ,​ ගම්පහ,​ කොළඹ. 0714-733689,​ 077-5558590.
000142

විවිධ දේ විකිණීම

නවතම චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද උත්සව ශාලා පුටු (Tiffinish Chairs) විකිණීමට ඇත.නො 0777298921.
003469

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.