ඉදිරි දිනවලත් වැස්ස සමඟ සුළං හා අකුණු | සිළුමිණ

ඉදිරි දිනවලත් වැස්ස සමඟ සුළං හා අකුණු

ඉදිරි දිනවලදීත් අධික වැස්ස සුළං හා අකුණු ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බවත් ඒ අනුව කාලගුණ නිවේදන පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවත් කාලගුණ විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ (අනාවැකි) අනූෂා වර්ණසූරිය මහත්මිය පවසයි. බෙංගාල බොක්ක ඇතුළත දැනටමත් කැලඹීම් ස්වභාවයක් ඇති බවත් එය වර්ධනය වී අපේ රට දෙසට පැමිණියහොත් වැස්ස හා සුළං වැනි ආපදා රැසක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බවත් ඇය පැවසුවාය.

මේ දිනවල ධීවර හා නාවික ප්‍රජාව කාලගුණ නිවේදන පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ද ඇය පවසන්නීය. 

අදහස්