වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු | සිළුමිණ

වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු

වැඩිහිටියෝ අපගේ ජීවිතයේ ඉතා වටිනා පුද්ගලයෝය. ඔවුහු අපට අවවාද, අනුශාසනා දෙති. අපි වැඩිහිටියන් දෙන අවවාද, අනුශාසනා පිළිගත යුතු වෙමු. ඇතැම් අය වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීමට නොහැකි නිසා වැඩිහිටි නිවාසවලට බාරදෙති. වැඩිහිටියන්ට ගරු නොකරති.

අප වැඩිහිටියන්ව කෑම, බීම දී හොඳින් රැකබලා ගෙන ඔවුන්ගේ අවවාද අනුශාසනාවලට ගරු කළ යුතුය. ඒ වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීම අපේ වගකීමයි.

අතීත කාලයේ කතා පුංචි ළමයින්ට කියා දෙති. ඔවුහු ගුණධර්ම ඉතා හොඳින් හඳුනති. එයට ගරු කරති. අපි ද වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු.

නෙත්මි චංචලා
4 ශ්‍රේණිය,
අතරගල්ල කනිටු විදුහල,
ගල්ගමුව.

අදහස්