දවසක් උදා වේ නම්... | සිළුමිණ

දවසක් උදා වේ නම්...

ගලනා ගඟක ඇති සිසිලස විඳගන්න
ඉන් දිය බිඳක් ඔබෙ දෝතට අරගන්න
හමනා සිහිල් මදනල ගත දවටන්න
වීදුරු ගෙවල් ඇතුළෙන් එළියට එන්න
දිලෙනා විට දි රෑ කල පුන් සඳ අහසේ
නෙක තරු රටා දැක ගන්නට හැක සිතුසේ
විස්මිත හැඟුම් ඇති වෙනවා මගෙ මනසේ තටු ලැබුණොතින් පියඹනවා මම රහසේ
දහසක් බුදුන් පිටදුන් ගස් ටික කපලා
සහසක් දෙනා අද ඇත සතුටින් පිරිලා
රහසක් නොවේ දිය දහරා යයි සිඳිලා
දවසක් උදාවෙයි මරණෙට දිව ගිලිලා

හෂිණි නිමාෂා රාජපක්ෂ
12 ශ්‍රේණිය,
ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා මහා විද්‍යාලය,
ගම්පොළ. 

අදහස්