මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

අගනුවර බොදු ගොවි 1974,​ 5 '4'' සිහින් රූමත් තලඑළලු ගුණගරුක ලබාල පෙනුමැති උසස් රැකියාවැති දායාදැති උපාධිධාරී දියනියට සුදුසු උගත් වැදගත් චරිතවත් උසස් රකියාවැති පුතෙකු විශ්‍රාමික මව හා සොයුරා සොයති. 1,​2,​8,​ පාපීන්ය. හඳහන හා සියලු තොරතුරු සමග විමසන්න. s​u​n​a​b​e​y​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B104053

කළුතර බොදු /​ ක රජයේ රැකියාවැති තාක්ෂණික නිලදාරී දියණියට උගත් චරිතවත් රැකියාවැති පුතණුවෙක් මව සොයයි. දායාද හිමිය. කේන්දර කොපිය සමග විමසන්න. Email:c​h​i​t​h​r​a​s​k​u​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B104055

කොළඹට නුදුරු ක්‍රිස්තියානි 1983, 5'2'',කොළඹ උසස් බාලිකා විද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය, ගෞරව උපාධීධාරි (BSc,PHD)ඇමරිකාවේ රැකියාවේ නියුතු රුවැති දියණියට ක්‍රිස්තියානි දේව භයැති පුතෙකු දෙමාපියන් සොයයි. [email protected] 011-2052195.
B104035

බොදු ගොවි 49 5'1" ප්‍රසන්න දායාදැති BSc, MSc උපාධිධාරී රජයේ මාණ්ඩලික රැකියාවැති සොයුරියට දුසිරිතෙන් තොර රැකියාවැති අවිවාහක අයකු සොයුරිය සොයයි. 081-3815159
B103982

අදහස්