රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොළියට මාසික පොලිය (1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​ සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) පහසුකම් සඳහාද මුදල් එකවර ගෙවා) (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං /​ පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා) පොලිය අඩු කිරීම් (ඉතිරි පොලිය) වාහන සොයාදීමද කරනු ලැබේ. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. 0777970049.
150175

 

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

Toyota Corolla EE101 සුදු කාරය 1993 මැනුවල්, A/C Power 13/90, 19-xxx රද්දොළුගම. 071-8790400.
150427

 

බස් හා ලොරි රථ විකිණීම

68XXXX නිසාන් UD ‍බ්‍රේක්ඩවුන් ලොරිය ටොන් 08 ක්‍රේන් එක සමඟ විකිණීමට. 0777214972, 0727208899.
143127

අදහස්