වරායට ජාතික සැලසුමක් | සිළුමිණ

වරායට ජාතික සැලසුමක්

වරාය හා නාවික ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික සැලැස්මක් සකස් කිරීමට වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සැරසෙයි. මේ යටතේ කොළඹ ජය බහාලු පර්යන්තයේ පස්වැනි අදියර ආරම්භ කිරීමට නියමිත වන අතර, ත්‍රිකුණාමල හා ගාලු ඇතුළු වරාය කිහිපයක්ම සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂිතය.

කොළඹ වරායේ ජයබහාලු පර්යන්තයේ පස්වැනි අදියර ආරම්භ කිරීමෙන් පසු විශාල නැව් 2ක් එක්වර ජැටියට ගෙන ඒමේ හැකියාව ලැබේ. වරාය අධිකාරියේ පැවැත්ම රඳන්නේ නැඟෙනහිර පර්යන්තයේ ආරම්භයත් සමඟ හෙයින් මේ වැඩ කටයුතුද ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය. මේ වන විටත් නැඟෙනහිර පර්යන්තයේ පමාව හේතුවෙන් වරාය අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 3500ක පමණ පාඩුවක් සිදු වී ඇතැයි වාර්තා වේ. එසේම වරායේ උතුරු කොටස සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතුද ආසියානු සංවර්ධන බැංකු සහයෝගයෙන් සිදු කිරිමට එම අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වෙයි.

ත්‍රිකුණාමල හා ගාලු වරායන්ද සංචාරක කර්මාන්තය වෙනුවෙන් සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, ත්‍රිකුණාමල වරාය සංවර්ධන කටයුතු සිංගප්පූරු සමාගමක් හා එක්ව කිරීමටද සූදානම් වේ. 

අදහස්