දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ දායකත්වය වැඩි වෙයි | සිළුමිණ

දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ දායකත්වය වැඩි වෙයි

මෙරට ඉදිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රය රටේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට දක්වන දායකත්වය ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් පවතින බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

2013 හා 2014 වසරේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට 15%ක් වූ ඉදිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ දායකත්වය 2016 වසරේ 23.4%ක් දක්වා ඉහළ නැඟ ඇති බව පෙන්වා දුන් ඒ මහතා බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හරහා එම දායකත්වය තවදුරටත් වැඩි වෙමින් පවතින බව ද කීය.

පසුගිය වසරේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනයද 14.9%කින් වැඩි වී ඇති බවත්, මේ වසරේ පළමුවැනි මාස 6 ඇතුළත සමස්ත දළ ජාතික නිෂ්පාදනයේ වර්ධනය 3.9%ක් ලෙසද ඉදිකිරීම් ක්‍ෂෙත්‍රයේ වර්ධනය 12.8%ක් ලෙසද නංවාගෙන ඇති බවත් ඒ මහතා පවසයි.

අදහස්