මල් | සිළුමිණ

මල්

මල් යනු සොබා දහමින් අප ලද දායාදයකි. මල් විවිධ වර්ණවලින් හා විවිධ හැඩයන්ගෙන් වෙයි. අපගේ ගෙවතු අලංකාර කිරීමට මල් වර්ග හිටුවනු ලැබේ. මල් විශාල ප්‍රමාණයක් විවිධ නම්වලින් වෙයි. රෝස, ‍ෙඩ්ලියා, අරලිය, පිච්ච, ඉද්ද, දාස්පෙති, අටපෙති ඉන් අපට නිතර දකින්නට ලැබෙන මල්ය. බොහෝ අය ළමයින් මල් වගේ යැයි කියති.

ඊ.එම්. සසිත්මි මෙත්සර
3 ශ්‍රේණිය ‘එච්’,
ඩී.එස්. සේනානායක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය,
අනුරාධපුරය

 

අදහස්