මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනුවරාසන්න බො/ගොවි කළමනාකාර පියා සහ ගුරුමව අවු.28, 5'4'',කඩවසම් සියලු දුසිරිතෙන් තොර පුතුට උගත්,සිහින් සිරුරැති, කාරුණික දියණියක් සොයති. හෝටල් කළමනාකරණය හදාරා කැනඩාවේ රැකියාව කරන අතර වටිනා නිවසක් හිමිය. භේද නොසැළකේ. පවුලේ විස්තර, හඳහන් පිටපත සහ දුරකථන අංකය සමඟ කරුණාකර දන්වන්න. [email protected]
G102668

බෞ/​ කරාව වයස අවුරුදු 27 ඇමරිකාවේ MSC උපාධිය ලබා එහි පරිගණක ඉංජිනේරුවරයකු වශයෙන් සේවය කරන ලංකාවේ දේපළ හිමි කඩවසම් පුතුට උගත් සහකාරියක පියා සොයයි. a​s​m​k​u​m​a​r​a​s​i​r​i​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
G102833

අදහස්