ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

කොළඹ 09,​ දැනට පවත්වාගෙන යන මසක ලාභය ලක්ෂයකට වැඩි ව්‍යාපාරික ස්ථානය පර්චස් 2 ක ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සමග විකිණීමට ගැණුම්කරුවන් පමණයි. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0715515272 මිලියන 15.
140109

කොළඹ 10,​ මරදාන - පර්චස් 5 ක ඉඩමක මහල් හතරක වාණිජ ගොඩනැගිල්ලක් එක් මහලක් වර්ග අඩි 1650 කි. බොරැල්ල,​ මරදාන ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාර්ගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ඉදිරිපිට. විකිණීමට 0772222102,​ 0716062367,​ 0772212390
140148

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කඩය සමඟ නිවස කුලියට දීමට ඇත. ප්‍රධාන මාර්ගයේ 172, තලපත්පිටිය පන්සල පාර, නුගේගොඩ. 0112-778799/ 071-4818771.
139441

අදහස්