රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොලියට මාසික පොලිය (1.16%) 0777-970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචිකළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳපොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) පහසුකම් සඳහාද මුදල් එකවර ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම (ඉදිරි පොලිය) අවශ්‍ය වාහන හුවමාරුව,​ වාහන සොයාදීමද කරනු ලැබේ. මහබැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා.
141116

මෝටර් රථ කුලියට / බද්දට

0112116311,​ 0776083905,​ 0719639727,​ 0719968809 ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වාහන කුලියට නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. රියදුරු රහිතව මරුටි රු. 1000/​-,​ අලුත් ALTO සහ බඩී වෑන් 1300/​-,​ VIOS FB 15 HONDA CIVIC,​ MARCH N16 121 2000/​-,​ INSITE AXIO 141 ALLION 240 2500/​- ALLION 260 PRIMIO KDH PRIUS 3500/​- GRACE PRIUS 2016 4000/​- VEZEL 5000/​- බොරලැස්ගමුව,​ මීගමුව,​ ගාල්ල. b​r​r​e​n​t​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ ,​ www.brrent.com
141531

අදහස්