ඔබ මා හමුවන මේ ඉරහඳ යට... | සිළුමිණ

ඔබ මා හමුවන මේ ඉරහඳ යට...

අදහස්