පාසල් 3000කට ජංගම විද්‍යාගාර | සිළුමිණ

පාසල් 3000කට ජංගම විද්‍යාගාර

විද්‍යාගාර පහසුකම් අඩු ඉතා දුෂ්කර ප්‍ර දේශවල පාසල් 3000ක් සඳහා ජංගම විද්‍යාගාර කට්ටල ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 450ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබේ.

ඉදිරි වසර 05ක කාලයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ හා රසායන ද්‍රව්‍ය මෙම උපකරණ කට්ටල තුළ අඩංගු වේ. සමාන අධ්‍යාපන පහසුකම් හා වරප්‍රසාද සියලු පාසල් සිසුන් වෙත ලබා දීමත් විද්‍යා අධ්‍යාපන සඳහා වන අවස්ථා පුළුල් කිරීමත් අරමුණු කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.