මා කියවූ පොත | සිළුමිණ

මා කියවූ පොත

ඒපොතේ පිටු ගොඩාක් තියෙනවා චිත්‍ර ලස්සනයි. මුලදි අමතක වෙනවා. මැදදි හොඳ කෙනෙක් හමු වෙනවා. අගදි හොඳ කෙනා යනවා. පොත ලියල තියෙන්නෙ පරිප්පු ඇටයක්.

විභාවි සත්ලිත සපරමාදු
3 ශ්‍රේණිය,
හොරයිසන් ජාත්‍යන්තර පාසල,
මහරගම. 

අදහස්