පොත් කියවමු | සිළුමිණ

පොත් කියවමු

කියවීමෙන් මිනිසා සම්පූර්ණ      වන්නේ
ඈත අතීතේ ‍බේකන් පඬිතුමා පවසන්නේ
ඒ කියමනට අනුව                යමින්නේ
අපි සැම හැමදා පොත්        කියවන්නේ

ඉඳුරංග ගණනාත් හල්කෙවිදාන
13 ශ්‍රේණිය,
මයික්‍රො උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය,
කිරිබත්ගොඩ

අදහස්