සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ඕනෑම වයස් මටටමක,​ විභාගයක් සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා පළපුරුදු සුදුසුකම්ලත් ගුරුතුමියක් 0718643770.
121038

දුර්වල සිසුන්ට වැඩි අවධානය. පළපුරුදු සුදුසුකම්ලත් ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට ගුරුතුමියක්. ගණිතය,​ ගිණුම්කරණය. 0771970510.
121045

2018 තර්ක ශාස්ත්‍රය පුනරීක්ෂණ පන්ති ආරම්භය සිග්මා කිරුලපන,​ සිංහල හා ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යය පන්ති. 0777984089.
113389

ඉදුම් හිටුම්

කොල්ලුපිටිය ස්වර්ණ මහල් අසල කාමරයක් කාර්යාලීය රැකියාවැති ගැහැනු ළමුන්ට කාමරයක් ලෙස /​ බෙදා හදා ගැනීමට වෙනමම පිවිසුම - ආහාර පිළියෙල කරගැනීමට පහසුකම්. 011-2593792.
123749

පිටතින් ඇතුල්වියහැකි යාබද නාන කාමරය,​ ටයිල් පොළොව සහිත කාමරය ජයවර්‍ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අසල 2802981,​ රු. 15,​000/​-.
125037

මහරගම පිලියන්දල පාරේ නිවසක කාමරයක් මහත්මයෙක් සඳහා කුලිය 6000/​- අත්තිකාරම මාසයක. 076-3407132
123713

වැදගත් රැකියාවක් කරන වැදගත් කාන්තාවකට හෝ දෙදෙනෙකුට මීගමුව කුරණ නිවසක පහසුකම් ඇත. 0717666500,​ 0719222700,​ 0769183026.
124055

අදහස්