හිරු බැස ‍යද්දී... | සිළුමිණ

හිරු බැස ‍යද්දී...

හිරු බටහිර අහස සාදයක් පවත්වමින් සිටින්නාක් මෙන් පෙනේ. හිරු ගිනි බෝලයක් මෙන් බටහිර අහසේ හෙමින් බැස යයි. අහස රතු තැඹිලි, දම් ආදී වර්ණමාලාවලින් සරසයි. හිරුට උදවු කරන්නට වලාකුළු ද පැමිණ ඇත්තාක් මෙනි. කෑම සොයා ගිය කුරුලු රංචු, නැවත කැදලිවලට පැමිණෙති. හිමිදිරියේ කුඹුරට ගිය ගොවියෝ වෙහෙස පිරි වතින් නිවස දෙසට පිය නගති.

සෙල්ලම් නිමා කර නිවෙසට පැමිණි ළමයින් මහ හඬින් පොත් කියවන හඬ ඇසේ. වවුලන් අහසේ පියාඹන්නේ දවසේ නිමාව අපට කියන්නාක් මෙනි.

ආර්.ඒ. නවීෂා නෙත්මි රණසිංහ,
6 ශ්‍රේණිය,
දිද්දෙණිය මහා විදුහල,
දිද්දෙණිය.

අදහස්