සුන්දර වන පෙත | සිළුමිණ

සුන්දර වන පෙත

 

නිලම්බරේ රන්වන් පාටින් බබළවමිනා
කඳු මුදුනින් හිරු කුමරා ලොවට වඩින්නා
දසත පුරා මීදුම් සළු අණසක පතුරන්නා
සොඳුරු වනලිය සුරලොවක් මවන්නා

කිරි සුදු පෙණ කැටි දසතම විසි කරලන්නා
කඳු හෙල් අතරින් පැන ඇවිදින් හිනැහෙන්නා
සිහිල් මඳනලේ පහසින් කුල්මත් වෙන්නා
නදී කුමරිය වත කොමලිය සරසා ලන්නා

බටිති මලිති කුරුලු පැටව් පියඹායනවා
දසත පුරා කිචි බිචි නාද පතුරනවා
වන රැජනිය විහග නදින් කුල්මත් වෙනවා
දෙසවන්පත් සංගීතයෙ රසය විඳිනවා

අලි රංචුව දිය පහරක සුවය විඳින්නා
මුවැත්තියක් කොටි හපුවාට බයේ දුවන්නා
ආඩම්බර මොනරුන් පිල් විදා නටන්නා
සොඳුරු වන ලිය සුර ලොවක් මවන්නා

තුරු ලිය ගොමු පල බරවී සිනාසලන්නා
ලේන් පැටවු ටිං ටිං ගා අතු අග යන්නා
පැණි පිරිච්චි මී මැසි වද රසය ගෙනෙන්නා
වන රජදහනක් සුරපුරයක් බව පවසන්නා

ආර්. හංසිකා මධුෂාණි

12 ශ්‍රේණිය,

සියඹලාගොඩ මහා විදුහල,

සියඹලාගොඩ.

 

අදහස්