ඉගෙනීමේ වටිනාකම | සිළුමිණ

ඉගෙනීමේ වටිනාකම

ඉගෙනීම යනු නොදන්නා දෙය දැන ගැනීමයි. ලෝකයේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් බිහි වී ඇත්තේ ඉගෙනීමෙනි. ඉගෙනීම අප සමාජයේ ගුණ ගරුක පුද්ගලයෙකු කිරීමට උපකාර කරයි. ඉගෙනීමට ඇති ප්‍රධාන ස්ථානය පාසලයි. එය ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි. ඉගෙනීම නැතිව කොපමණ මිනිස්සු ජීවිතය සාර්ථක කර ගත නොහැකිව සිටිත් ද? එම නිසා අපි කුඩා කල සිට ම හොඳින් අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතුවෙමු.

ඉගෙනීමට පාසලෙන් ලැබෙන දැනුම පමණක් නොව පොත්පත්වලින් ද අපි දැනුම ලබා ගත යුතුවෙමු. පත්තර සාහිත්‍ය ලේඛන කියවා ඒවායේ දැනුම ලබා ගනිමු. අපට ලැබෙන විවේක කාලයේදී පවා ඉගෙනීම කළ යුතුවෙමු. ඉගෙනුම පිළිබඳ ‘වදන් කවි පොතෙහි’ සඳහන් කවියකි මේ.

අල්ලට සිඟාවත් රස නැති කැවිලි කකා
වල්කොළ බිම අතුට නිදි නොලැබ දුක් තකා
කල්ගිය රෙදි වැරලි ඇඳ දැලි කුණෙන් වකා
ඇල්මෙන් අකුරු උගනිව් ඉදිරි වැඩ තකා
ඉගෙනීමෙන් ජීවිතයේ ජය ලබමු

උදයන පසිඳු දිසානායක

6 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,

වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය,

අනුරාධපුරය. 

අදහස්